Handleiding en trefwoordenoverzicht

 • Het is mogelijk alles chronologisch te lezen (als je erg veel tijd hebt) door de verschillende decennia aan te klikken
 • Zoekresultaten worden chronologische weergegeven, de oudste eerst. Je kan het kiezen de volgorde om te draaien.
 • In de rechter menukolom staan drie categorieën met zoek- (of selectie)mogelijkheden: 'Installatie', 'Jaar' en 'Trefwoord'
 • Zowel bij 'Installatie', 'Jaar' (in eerste instantie 'decennia') en 'Trefwoord' verschijnen mogelijkheden de selectie te verkleinen: 'Kerncentrales' wordt 'Borssele' en 'Dodewaard'. Tevens verschijnt dan in dit tekstvak (het eerste deel van) de hele selectie 'Kerncentrales'
 • Tussen haakjes staan het aantal gevonden zoekresultaten
 • Het aantal gevonden resultaten is te verkleinen door te combineren met een zoekterm uit een andere categorie
 • Tot slot is er nog de mogelijkheid om vrij te zoeken op tekst in alles of in een bepaalde selectie.
 • Bij de trefwoorden onder een artikel verschijnen bij 'mouse-over' de omschrijvingen
 • Alle selecties worden opgeheven door de menu-knop 'start' te gebruiken. Binnen selecties kun je een of twee stappen terug

Hier volgt een overzicht van alle 'Trefwoorden' en 'Installaties en organisaties' die op deze website zijn opgenomen:

Trefwoord

 • Acties

  activiteiten tegen kernenergie (-objecten). In geen geval volledig. Zie voor een veel uitgebreider overzicht de site van Laka.

 • Afval decentraal

  opslag (vaak laag-actief) afval op eigen terrein; geen splijtstof; geen centrale opslag

 • antikernenergie-beweging

  (rol van) georganiseerde beweging tegen de toepassing van kernenergie

 • Argumenten en twijfel

  publieke discussie en/of twijfel over veiligheid, straling, broeikas, rampenplannen, proliferatie, aansprakelijkheid, etc. Deze inhoudelijke discussies worden maar minimaal weergegeven in deze chronologie

 • Argumenten: Algemeen

  publieke discussie en/of twijfel over veiligheid, straling, broeikas, rampenplannen, proliferatie, aansprakelijkheid, etc. Deze inhoudelijke discussies worden maar minimaal weergegeven in deze chronologie

 • Argumenten: Broeikas

  publieke discussie en/of twijfel over broeikaseffect en de rol die kernenergie daarin speelt. Deze inhoudelijke discussies worden maar minimaal weergegeven in deze chronologie

 • Argumenten: Proliferatie

  publieke discussie en/of twijfel over proliferatie. Deze inhoudelijke discussies worden maar minimaal weergegeven in deze chronologie

 • Argumenten: Straling

  publieke discussie en/of twijfel over de gevolgen van straling. Deze inhoudelijke discussies worden maar minimaal weergegeven in deze chronologie

 • Argumenten: Veiligheid

  publieke discussie en/of twijfel over de veiligheid van kernenergie of specifieke installatie. Deze inhoudelijke discussies worden maar minimaal weergegeven in deze chronologie

 • Brede Maatschappelijke Discussie

  Brede Maatschappelijke Discussie; door de milieubeweging afgedwongen door de overheid georganiseerde discussie (1982-‘84) over het energiebeleid met als belangrijkste inzet het gebruik van kernenergie

 • Buitenlands beleid

  regeringspolitiek ten opzichte van kernenergie(-beleid, -objecten) buiten Nederland; ook beleid in internationale gremia en verdragen

 • Commissie

  door de overheid ingestelde groep ‘experts’ voor het geven van advies hetzij structureel of eenmalig, hetzij lokaal of nationaal

 • Commissie Beek

  ook wel: Commissie Bestaande Kerncentrales: over de (discussie rond) de kosten van sluiting van de bestaande kerncentrales

 • Defensie

  betrokkenheid defensie en/of militaire toepassingen van kernenergie in Nederland (geen kernwapenbeleid)

 • Energienota

  vaak (maar niet uitsluitend) door regering gepubliceerde visie op toekomstig energiebeleid en de rol van kernenergie daarin

 • Euratom

  positie van Nederland in Euratom (en Europese Gemeenschap algemeen), maar vooral (financiering door) Euratom en Europese betrokkenheid in Nederland

 • Export/Import

  uit- en invoer van technologie, kennis en materiaal

 • Geheimhouding

  bewust achterhouden van gegevens, of maatregelen tegen 'klokkenluiders’, ook ontslag en spreekverbod

 • Gemeenteraad

  beleid van B&W en (al of niet gesteund door) gemeenteraad

 • Industrie

  betrokkenheid en rol van bedrijven

 • Internationaal

  gebeurtenissen die niet plaatsvinden in Nederland, waarbij Nederland ook niet (direct) betrokken is, maar die wel belangrijk zijn voor kernenergie(-beleid) in Nederland

 • Kernenergiewet

  wetgeving specifiek voor kernenergie en algemene discussie over- en ontwikkeling van de Kernenergiewet

 • Kosten/budget

  kostenoverzicht van- of budget voor kernenergie (-object)

 • Locatiekeuze

  discussie over en procedures om een specifieke locatie te vinden voor een specifieke bezigheid

 • Medische isotopen

  de productie van dergelijke isotopen door gebruik van radioactief materiaal of kernreactoren

 • MOX

  Plutonium/uranium Mixed Oxide splijtstof: (discussie over) gebruik in kerncentrales

 • Ongelukken

  storingen en ongelukken in installaties of tijdens transport (niet volledig). Vanaf 1980 wordt er een jaarlijks een overzicht gepubliceerd, maar alleen van Dodewaard en Borssele en vanaf 1996 van alle nucleaire installaties. Voor 1980 zelf een overzicht gemaakt

 • Ontmanteling

  (discussie over manier van) afbreken van een specifieke installatie

 • Opwerking

  (discussie over) opwerken van splijtstof uit kerncentrales, de contracten, plutonium-productie en gevolgen

 • Politieke partijen

  Standpunten van politieke partijen in debatten

 • Politieke partijen

  verkiezingsprogramma’s, stellingnames en stemgedrag (van specifieke partijen)

 • Provinciale Staten

  beleid van Gedeputeerde Staten en (al of niet gesteund door) Provinciale Staten

 • Publicatie

  eenmalig of periodiek, anders dan ‘Energienota’

 • Regering en parlement

  algemeen beleid van kabinet en (al of niet gesteund door) parlement

 • Sluiting

  (discussie over) sluiting(-sdatum) van een specifieke installatie of opheffing van een organisatie

 • Splijtstof

  grondstoffen en productie van splijtstof (tot gebruik in kerncentrale). Ook de omschakeling (conversie) naar andere (hoger/lager verrijkte) splijtstof of MOX

 • Splijtstof anders

  bijv. omschakeling (conversie) naar andere (hoger/lager verrijkte) splijtstof en leveringsovereenkomsten brandstof

 • Start

  opening (geen bouwbegin) van installatie of oprichting van organisatie

 • Strafrecht

  Juridische procedures: strafrecht-processen of kort geding

 • Transporten

  (gevolgen van) het vervoer van radioactief materiaal (incl. afval)

 • universiteiten
 • Uranium

  aankoop en (gevolgen van) winning van uranium (en ook thorium)

 • Vergunningen

  (juridische) procedures van en bezwaren tegen vergunningen en bestemmingsplannen voor specifieke bezigheid of installatie

 • Verkiezingen

  Stemverhoudingen, kabinet en kernenergie in de verkiezingsprogramma's

 • Video

Installaties en organisaties

 • ATHENE Eindhoven

  kleine reactor aan de TH (later Technische Universiteit) in Eindhoven

 • Borssele

  (discussie over en realisering van) kernenergiecentrale op deze specifieke locatie

 • Borssele II

  (discussie over en realisering van) kernenergiecentrale op deze specifieke locatie

 • Borssele III

  (discussie over en realisering van) kernenergiecentrale op deze specifieke locatie

 • COVRA

  Organisatie (ook wanneer er nog geen locatie is) die verantwoordelijk is voor de centrale opslag van al het in Nederland geproduceerde radioactief afval

 • decentraal on-site

  opslag (laag-aktief) afval op eigen terrein, geen splijtstof

 • Dodewaard

  (discussie over en realisering van) kernenergiecentrale op deze specifieke locatie

 • Dodewaard II

  (discussie over en realisering van) kernenergiecentrale op deze specifieke locatie

 • dumping in zee

  (discussie over) het dumpen in zee van radioactief afval. Ook (onderzoek naar) diepzeeberging

 • ECN

  nucleair gerelateerde activiteiten van het Energie Centrum Nederland in Petten, 1976 tot 1998 (daarvoor RCN, daarna NRG) Zie HFR voor Hoge Flux Reactor

 • Eemshaven

  (discussie over en realisering van) kernenergiecentrale op deze specifieke locatie

 • ENS Coevorden

  discussie over en vestiging van wasserij van radioactief besmette werkkleding

 • Eurochemic

  Nederlandse deelname in deze Europese opwerkingsfaciliteit in België

 • FOM/IKO/NIKHEF

  kernenergiebetrokkenheid van deze organisaties

 • HFR/LFR Petten

  de (Euratom - NRG) Hoge en Lage Flux Reactor op het terrein van RCN/ECN/NRG in Petten

 • HOR/IRI Delft

  De Hoger Onderwijs Reactor van het Interuniversitair Reactor Instituut van de Technische Universiteit Delft

 • Instituten

  onderzoeksinstituten

 • Internationale projecten

  Nederland als deelnemer in internationale kernenergieobjecten (voor verdragen etc. zie: Buitenlands beleid)

 • ITAL Wageningen

  Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw in Wageningen, met de BARN reactor

 • JENER

  Joint Establishment for Nuclear Energy Research; de samenwerking met Noorwegen in de jaren ’50, de gezamenlijke testreactor JEEP (Joint Establishment Experimental Pile), en de nasleep

 • Kalkar

  (discussie over) Nederlandse deelname aan het Duitse kweekreactorproject. Ook toen de locatie Kalkar nog niet was gekozen

 • KEMA Arnhem

  Kernenergiebetrokkenheid van deze organisatie. Zie KSTR voor de KEMA onderzoeksreactor.

 • Kerncentrales

  Bestaande (of gesloten) kernenergiecentrales

 • Kernfusie

  onderzoek naar en toepassing van energieopwekking door middel van fusie van atomen (in tegenstelling tot kernsplijting) (inclusief ITER)

 • KSTR Arnhem

  De KEMA Suspensie Test Reactor en de voorganger, de subkritische nul-energie-reactor op het KEMA-terrein in Arnhem.

 • Maasvlakte

  (discussie over en realisering van) kernenergiecentrale op deze specifieke locatie

 • Moerdijk

  (discussie over en realisering van) kernenergiecentrale op deze specifieke locatie

 • NERO

  ontwerp van en discussie over Nederlands Eerste Reactor Ontwerp (NERO) en over nucleaire onderzeeërs.

 • nieuwe centrales algemeen

  algemene discussie over het bouwen van een of meerdere kerncentrales, tot het moment dat er een duidelijke locatie genoemd is of een locatiegebonden procedure begint

 • Nieuwe kerncentrales

  algemene discussie over het bouwen van een of meerdere kerncentrales, tot het moment dat er een duidelijke locatie genoemd is of een lokatie-gebonden procedure begint

 • Noordoostpolder

  (discussie over en realisering van) kernenergiecentrale op deze specifieke locatie

 • NRG

  Nuclear Research & consultancy Group. In 1998 brengt ECN haar nucleaire tak onder in NRG (tot 2007 samen met KEMA) en is dus eigenlijk de opvolger van ECN-nucleair

 • onderzoek

  onderzoek naar en ontwikkeling van verrijking tot moment dat UCN/Urenco benoemd wordt

 • Onderzoeksreactoren

  Test- en onderzoeksreactoren in Nederland

 • opslag in zoutkoepels

  discussie en beleidsvoornemens voor de opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond onder het vasteland (zout maar ook klei)

 • opslag op land

  discussie over de interim-opslag van kernafval op land, als alternatief van dumpen in zee, tot het moment dat COVRA gevestigd is

 • Pallas Petten

  (discussie over en realisering van) opvolger van de Hoge Flux Reactor in Petten

 • Radioactief afval
 • RCN

  Reactor Centrum Nederland in Petten, tot 1976 (zie ECN voor periode na 1976) Zie HFR voor Hoge Flux Reactor

 • Splijtstoffabricage

  de plannen voor en de productie van splijtstofelementen, o.a. het bedrijf Interfuel

 • Superphenix

  (discussie over) Nederlandse deelname aan deze Franse kweekreactor

 • Universiteiten

  kernenergie-gerelateerd onderzoek (niet de reactoren)

 • Urenco/UCN Almelo

  De uraniumverrijkingsfabriek en de fabriek voor de ontwikkeling en bouw van centrifuges in Almelo en de samenwerking tussen Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland

 • Verrijking

  onderzoek naar en ontwikkeling van verrijking (tot 1969, daarna zie: Urenco/UCN)