Beslissing over Borssele 'nog dit jaar'.

28 april 2005

In een brief aan de Kamer schrijft het kabinet dat het definitieve besluit over de toekomst van de kerncentrale in Borssele naar verwachting eind dit jaar valt. De komende maanden zijn om aanvullende gesprekken te voeren met de eigenaar van Borssele (EPZ) en de aandeelhouders (Delta en Essent) over welke extra inspanningen zij voor duurzame energie willen leveren, mocht de centrale langer openblijven. Bovendien wil het kabinet een analyse hebben van de maatschappelijke kosten en baten bij sluiting dan wel langer openhouden in 2013. Daarbij wordt gekeken naar ongevalsrisico, radioactief afval, proliferatie, terrorisme en CO2-uitstoot.
De juridische adviezen die het kabinet heeft ingewonnen, maakt het kabinet nog niet openbaar. De Tweede Kamer heeft daarom wel verzocht, maar het inwilligen van dit verzoek zou de juridische positie van de Staat kunnen schaden, aldus Van Geel.
Greenpeace stelt in een, twee dagen eerder gepubliceerd, juridisch advies, dat er geen redenen zijn om bij sluiting van de kerncentrale Borssele in 2013 een hoge schadevergoeding aan de EPZ toe te kennen. Nodig daarvoor is wel dat de regering publiekelijk en consequent moet vasthouden aan de in het regeerakkoord vastgelegde sluitingsdatum van 1 januari 2013. De EPZ kan daar rekening mee houden en de “voorzienbaarheid van de schade leidt tot vergaande beperking van de omvang van de schadevergoedingsplicht.” De beste oplossing is sluiting via de Kernenergiewet: “Gelet op de ruimte die aan de Staat toekomt om middels wetgeving regulerend op te treden, is de kans dat de EPZ langs deze weg haar eventuele schade vergoed krijgt (of dat de Kernenergiewet door de rechter buiten toepassing wordt gelaten) niet groot.”